วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลลุงเขว้า (ม.1,2,4,6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำงานกิจการงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำงานกิจการงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนคลองลุงกระเจียว รหัสสายทาง นม.ถ.259-17 บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง