วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู จำนวน 2 ตู้ ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างจ้างงานเหมาขุดดินทางระบายน้ำ สายบ้านลุงเขว้า-บ้านใหม่ รหัสสายทาง นม.ถ. 259-01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง