วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อสื่อและวัสดุการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างทดสอบคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (20 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กิจการงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายสมาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง