วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจรขนาด 80 ซม. จำนวน 12 อัน แผงกั้นจราจรขนาด 1.50 ม. แบบไม่มีล้อพร้อมป้าย จำนวน 10 แผง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเดินเมนไฟฟ้า-รวมอุปกรณ์ เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจำนวน 6 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อเพื่อใช้สำหรับติดตั้งในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-93 ซอยรัญจวน บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างติดตั้งถังน้ำใสบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4x4 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งถังน้ำใส ขนาดความจุ 4,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการติดตั้งถังน้ำใสบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4x4 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งถังน้ำใส ขนาดความจุ 4,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างติดตั้งถังน้ำใสบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4x4 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งถังน้ำใส ขนาดความจุ 4,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างทำซุ้มแสดงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและของดีประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง