วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-71 ร่มเย็น ซอย 2 บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-103 ซอยยอดเกษม บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง สาย นม.ถ.259-68 ซอยนาตาชอบ บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,600. ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 , บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 , บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 , บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 และบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-10 สายขุนจิตพัฒนา - บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โคครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-47 ซอยแสงเดือน บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 316.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,896 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างทดสอบคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (20 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง นม.ถ.259-23 ถนนบุญทิ้ง บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง