วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต สายทาง นม.ถ.259-03 บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า-บ้านหนองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต สายทาง นม.ถ.259-09 สายบ้านตะครองงาม-ริมทุ่งโจดเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ คลองต้นไทร บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการงานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น มิเตอร์น้ำ จำนวน 24 ตัว (กิจการงานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-21 จิตประสงค์ซอย1 บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 374.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,870 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด
20  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-21 จิตประสงค์ซอย1 บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 374.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,870 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด
20  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-71 ร่มเย็น ซอย 2 บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด
20  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-10 สายขุนจิตพัฒนา - บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โคครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบที่ อบต.กำหนด
20  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง สาย นม.ถ.259-68 ซอยนาตาชอบ บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,600. ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด