วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-103 ซอยยอดเกษม บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด
20  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-71 ร่มเย็นซอย 2 บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด
19  เม.ย. 2566
ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง นม.ถ.259-14 สายกลางทุ่งอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
10  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-21 บ้่านจิตประสงค์ซอย1 บ้านจิตประสงค์ หมู่่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,870 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบที่ อบต.กำหนด
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกดิจิตอลเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 3 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-47 ซอยแสงเดือน บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2