วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-14 สายกลางทุ่ง บ้านอ่างน้ำลุงเขว้าหมู่ที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการดำเนินการขุดดินวางท่อระบบจ่ายน้ำประปา บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานในกิจการงานประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง