วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลลุงเขว้า ม.1 - ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างการจ้างเหมาบริการ เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต และโดเมนเนม (เว็บไซด์ อบต.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลลุงเขว้า ม.3,7 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-03 สายบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า-บ้านหนองจาน กว้าง 6 เมตร ยาว 995 เมตร หนา 0.15เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5970 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง