วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-02 บ้านจิตประสงค์-บ้านหนองพยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง นม.ถ.259-03 บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า-บ้านหนองจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-07 ตะครองงาม-มาบตาเลี้ยง ตำบลลุงเขว้า กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม (กิจการงานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ของรางวัล โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลลุงเขว้า (ม.1,2,4,6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง