วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำงานกิจการงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำงานกิจการงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนคลองลุงกระเจียว รหัสสายทาง นม.ถ.259-17 บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำบาดาล (Submersible pump) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะ(รถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้นปรับอากาศ) ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผุ้นำชุมชน พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยสามัคคี 25 รหัสสายทาง นม.ถ.259-89 บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคลองลุงกระเจียว รหัสสายทาง นม.ถ.259-17 บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง