วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้นิรภัย ขนาดไม่น้อยกว่า 59x55x76 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกดิจิตอลเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม และเครื่องเสียง ในวันที่ 10,11,17,18 ก.พ. 2567 และ วันที่ 2 มี.ค. 2567 ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อสื่อและวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลลุงเขว้า (ม.1,2,4,5,6 และ ม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง