วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2565
จ้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-17 ถนนคลองลุงกระเจียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างถนนหินคลุกบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 (ซอยบานชื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างติดตั้งสายหลังมิเตอร์ขนาด 15(45) แอมป์ และรื้อถอนเสาระบบประปาบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยเสริมมีสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกดิจิตอลเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มในการฝึกซ้อมกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง