วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2565
ซื้อชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (คุ้มหนองจิก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยขุนจิตพัฒนา ซอย 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยศักดิ์ประสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 จุด(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม)
14  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมประปาระบบบาดาลบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ 3 และบ้านจงประเสริฐ หมู่ 9 (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อสื่อและวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง