วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติขนาด 60x90 ซม. จำนวน 149 ผืน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ.259-15 ถึง สาย นม.ถ. 259-16 ตำบลลุงเขว้า กว้าง 5 เมตร ยาว 3,220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา จำนวน 3 จุด (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์ (ใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยสมัยบุญรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง กรวดกรอง ประปาบ้านตะครองงาม หมู่ 7(งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง