วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง กรวดกรองและซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุ ประปาบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ 3 (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง กรวดกรอง ประปาบ้านหนองพยอม หมู่ 4 (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหัวลุง-บ้านจิตประสงค์-บ้านร่มเย็น รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-04 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขุนจิตพัฒนา-บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง