วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อและวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยโชคชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยสมัยบุญรอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยตาเลี้ยง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึกดิจิตอล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาอ่างสระหิน หมู่ที่ 2 และระบบประปาสระหนองจาน หมู่ที่ 8 (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมผลิตภัณฑ์นม โรงเรียนบ้านลุงเขว้า , โรงเรียนบ้านหนองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมผลิตภัณฑ์นม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยขุนจิตพัฒนาซอย1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)