วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีต (ซอยชื่นสุริยา) บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.259-09 สายตะครองงาม-ริมทุ่งโจดเป้า-ตำบลแหลมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยตะวันตกวัดลุงเขว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยชมทุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง