วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยเสริมมีสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกดิจิตอลเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มในการฝึกซ้อมกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (คุ้มหนองจิก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยขุนจิตพัฒนา ซอย 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยศักดิ์ประสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 จุด(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง