วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเปรมชัย บ้านลุงเขว้า-บ้านหนองไผ่ รหัสสายทาง นม.ถ. 259-06 ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่่า 13,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเขว้า-บ้านใหม่ รหัสสายทาง นม.ถ.259-01 ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงอาคาร อปพร. องค์การบริการส่วนตำบลลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ธ.ค. 2563
ทดสอบคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (20 รายการ)
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง