วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู จำนวน 2 ตู้ ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างจ้างงานเหมาขุดดินทางระบายน้ำ สายบ้านลุงเขว้า-บ้านใหม่ รหัสสายทาง นม.ถ. 259-01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต สายตะครองงาม-ริมทุ่งโจดเป้า รหัสสายทาง นม.ถ. 259-09 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำนักงาน , เก้าอี้สำนักงาน , ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานมีมือจับชนิดบิด , ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง