วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก สายทางบ้านลุงเขว้า - บ้านใหม่ รหัสสายทาง นม.ถ.259-01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างติดตั้งเสา สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบหลังหม้อแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านหนองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (นม ยู เอช ที) ช่วงวันที่ 18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 (สำหรับเด็กที่ไม่ได้รับนมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง