วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลลุงเขว้า (ม.1,2,4,5,6 และ ม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อครุุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬา และเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อครุุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างจ้างจัดเตรียมสถานที่ จัดทำเวที ซุ้มกิจกรรม เครื่องเสียง เต้นท์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อของสำหรับจัดของรางวัล กิจกรรมเกมส์ และนันทนาการของเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาอุปกรณ์ในการจัดงาน และทำความสะอาดสถานที่จัดงาน ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง