วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
ซื้อซื่อวัสดุประปา มิเตอร์น้ำ กิจการงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 (ซอยบานชื่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยดำรงธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2563
ซื้อสื่อและวัสดุการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างทดสอบคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (20 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง