วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กิจการงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายสมาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ซอยกลางทุ่ง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 1 (ซอยยมราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. จำนวน 2 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 50x55x85-90 ซม. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อธงประจำรัชกาลที่ 10 ธง ว.ป.ร. จำนวน 96 ผืน และธงชาติ ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 96 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง