วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อ่างหนองสองห้อง บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมท่อระบายน้ำสระหนองพวง บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-09 สายบ้านตะครองงาม-ริมทุ่งโจดเป้า-ตำบลแหลมทอง ตำบลลุงเขว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-05 สายถนนริมทุ่ง บ้านขุนจิตพัฒนา-ตำบลแหลมทอง ตำบลลุงเขว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2563
จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน
30  มี.ค. 2563
ปั๊มน้ำบาดาลขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 220 โวลท์ จำนวน 2 ตัวปั๊มน้ำไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว 400 วัตน์ ปริมาณน้ำที่สูบไม่น้อยกว่า 300 L/min