วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
ซื้อคลอรีนผง 75% ยี่ห้อ J-CHLOR บรรจุ 40 กก./ถังและสารส้มก้อนใสเบอร์1 ตราMHC มี มอก. 165-2554 บรรจุถุงละ 30 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน กองคลัง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ไม่น้อยกว่า18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเพชรจันทร์ดี) บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมระบบประปาผิวดินบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ขุดทางน้ำอ่างหนองสองห้อง บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ลุงเขว้าเกมส์ ครั้งที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง