วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตะครองงาม(คุ้มหนองจิก) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบประปาอ่างสระหิน บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ติดตั้งดูโอเช็ควาล์ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างสระหินบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยนางแฉล้ม ตึงกระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงระบบ และหน่วยความจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงระบบ และหน่วยความจำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างหนองสองห้อง บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง