วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2563
จ้างขุดลอกอ่างหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณ 45 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างเตรียมสถานที่ จัดเวที ซุ้มกิจกรรม เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อของสำหรับจัดเป็นรางวัลให้กับเด็กที่ร่่วมกิจกรรมนันทนาการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านขุนจิตพัมนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาอ่างสระหิน บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ๋อมแซมระบบประปาบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม 1907 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง