วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบทำอาหารกลางวันแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายณรงค์ เรืองคง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เว็ยไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง