วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2562
ซื้อนั่งร้านเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (ซอยกลางทุ่ง) หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9
30  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายริมทุ่ง)หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกคันคลองลุงกระเจียว หมู่ที่5- หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,6,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมประปาหมู่บ้านอ่างน้ำสระหิน และประปาบริเวณบ้านนางแม้น ไชยณรงค์ศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกคันคลองราง บ้านหนองจาน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง