วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2562
จ้างวางท่อส่งน้ำประปาคลองสารเพชร บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการออกแบบโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นม.ถ.259-01 สายลุงเขว้า- บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นม.ถ.259-01 สายลุงเขว้า- บ้านใหม่
10  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม259-01 (สายลุงเขว้า-บ้านใหม่)
6  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
4  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง