วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำอ่างสระหิน สายทาง-บ้านอ่างน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยตายี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม259-01(สายลุงเขว้า-บ้านใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2562
จ้างขุดลอกอ่างสระหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม259-01(สายลุงเขว้า-บ้านใหม่)
10  พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกคันคลองราง บ้านหนองจาน หมู่ที่8
1  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อตลับหมึก เครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง