วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2562
ซื้อตลับหมึก เครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อ ตลับผงหมึก เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว
17  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬา
3  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยตายี)
2  เม.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-56-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ลุงเขว้าเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2562(ซื้ออุปกรณ์กีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยยมราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านผู้ใหญ่ณรงค์ เรืองคง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)