วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายทุย)
7  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 295-04 สายทางบ้านจิตประสงค์- บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลลุงเขว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-04 สายทางบ้านจิตประสงค์ - บ้านร่มเเย็น หมู่ที่1 ตำบลลุงเขว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยยมราช)
12  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านผู้ใหญ่ณงค์ เรือนคง)
4  ก.พ. 2562
ก่อสร้างถนนผิวจราจรทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-04 สายทางบ้านจิตประสงค์ - บ้านร่มเเย็น หมู่ที่1 ตำบลลุงเขว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่าง เช้า บ่ายและอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนผิวจราจรทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 295-04 สายทางบ้านจิตประสงค์- บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลลุงเขว้า
15  พ.ย. 2561
ซื้อพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง