วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อปั้มบาดาล (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อมิเตอร์น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อธงชาติ,ธง ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ 2 หัวก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (สายทางมาบตาเลี้ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง