วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยริมทุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านร่มเย็น-บ้านโพธิ์ณรงค์ ตำบลแหลมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 3,4,6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (สายทาง นานายคลี่-โรงไก่นายมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง