วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยเชื่อมสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจิตประสงค์-หนองพยอม (รหัสท้องถิ่น นม.ถ.259-02) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อปั้มบาดาล (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง