วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าแข่งขันทักษะการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0016 , 416-59-0044 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-13 ถนนริมทุ่งบ้านลุงเขว้า-บ้านหนองไผ่ บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0025 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลฃครุภัณฑ์ 416-60-0048 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4, บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 และบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง