วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-10 สายขุนจิตพัฒนา - บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นกำจัดยุง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ.259-71 ร่มเย็นซอย2 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-21 จิตประสงค์ซอย 1 บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารไม่จำทาง 2 ชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน) ตามโครงการเพิ่มศัักยภาพผู้บริการ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-10 สายขุนจิตพัฒนา - บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โคครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)