วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจูงใจ บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและปรับสภาพคันสระหนองถนน บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างก่่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-02 บ้านจิตประสงค์-บ้านหนองพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ.259-71 ร่มเย็นซอย2 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-21 จิตประสงค์ซอย 1 บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-10 สายขุนจิตพัฒนา - บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โคครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง นม.ถ.259-14 สายกลางทุ่งอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน) ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ำบาดาล (Submersible pump) ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า พร้อมกล่องควบคุมปั้มน้ำบาดาล 1 แรงม้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง