วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-21 จิตประสงค์ซอย 1 บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1
15  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ.259-71 ร่มเย็นซอย2 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร
13  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัฑ์ 416-51-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-21 จิตประสงค์ซอย 1 บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 374.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,870 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ี อบต.กำหนด
13  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-10 สายขุนจิตพัฒนา - บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โคครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลุงเขว้า, โรงเรียนบ้านหนองจาน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-103 ซอยยอดเกษม บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 เมตร ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง สาย นม.ถ.259-68 ซอยนาตาชอบ บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,600. ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายทาง นม.ถ.259-14 สายกลางทุ่งอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)