วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-47 ซอยแสงเดือน บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 316.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,896 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยกาญจนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-107 ซอยเสริมสุข บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-108 ซอยอิ่มสมบูรณ์ บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-71 ร่มเย็น ซอย 2 บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง