การชับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

  โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่

  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2566