โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  การชับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

  กิจกรรม Big Cleaning Day รอบริมคลองสารเพชร ของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4/2566