องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
 


แบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแสกน คิวอาร์โค๊ด และเข้าไปตอบแบบประเมิน  เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการสาธารณะของ อบต.ลุงเขว้า ต่อไป

2021-11-10
2021-04-09
2021-04-07
2021-01-08
2020-12-01
2020-09-30
2020-09-30
2020-09-22
2020-09-10
2020-08-14