องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

คณะผู้บริหาร


นายจรูญ  นอกกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร. 081-2828824
นายโหย่ง   แทวกระโทก
นายสุพิน  ด่านกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร. 089-6240806
เบอร์โทร. 088-4729138