องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

สมาชิกสภา อบต.

 
นายนิธิ   ซำโพธิ์
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายสะใบ   ชิดโคกสูง
นายปรีดา หมอยา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายแฉล้ม   จันพะเนา นายอนงค์ นอกกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2

นางสุมาลี ป้อมทะเล
นายบัวลอย   ทองสาย
นายสมหมาย  รักวิเศษ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
นายสะใบ ชิดโคกสูง
นายสมจิตต์   ดอกกระโทก
นายโยธิน ดวดกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
นายวัชระ นุชกระโทก
นายชัยวัฒน์ นิตย์กระโทก
นายแม้น   ทิศกระโทก
นายป่วน  แถบกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
 
 
 
นายสมศักดิ์ บ่มกระโทก
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9