องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

สมาชิกสภา อบต.

 
นายนิธิ   ซำโพธิ์
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายสะใบ   ชิดโคกสูง
นายปรีดา หมอยา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายแฉล้ม   จันพะเนา นายอนงค์ นอกกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2

นางสุมาลี ป้อมทะเล
นายบัวลอย   ทองสาย
นายสมหมาย  รักวิเศษ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
นายสะใบ ชิดโคกสูง
นายสมจิตต์   ดอกกระโทก
นายโยธิน ดวดกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
นายวัชระ นุชกระโทก
นายชัยวัฒน์ นิตย์กระโทก
นายแม้น   ทิศกระโทก
นายป่วน  แถบกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
 
 
 
นายสมศักดิ์ บ่มกระโทก
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9