องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

สำนักงานปลัด

 
 
   นายปรีดา หมอยา  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
 
 
 
นางศุภวรรณ   เที่ยงกระโทก
นางยุพิน   อ่อนน้อม
นางสาววิภา  คำไทย
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
 
 
นางสมจิตต์   เบี้ยกระโทก

นายธวัช ชาวัน
นักพัฒนาชุมชน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
นายจำนงค์   ทรวงโพธิ์


นางสาวนลินนิภา  ดวงกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป