องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองคลัง

นางสุพิชญ์ รักษ์สัจจา
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 

นางสาวบุญญาภา  จิตบุญรัตน์ นางสาวรัตจนา  บุญกระโทก นางพิศเพียง  เทพเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
 
นางสาวกฤษณา  ขอนงูเหลือม

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี