องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองคลัง

นางสุพิชญ์ รักษ์สัจจา
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร. 088-1565992

 
 

- ว่าง - - ว่าง -
นางพิศเพียง  เทพเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
 
นางสาวกฤษณา  ขอนงูเหลือม

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี