องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองคลัง

นางสุพิชญ์ รักษ์สัจจา
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 

นางสาวบุญญาภา  จิตบุญรัตน์ นางสาวรัตจนา  บุญกระโทก นางพิศเพียง  เทพเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
 
นางสาวกฤษณา  ขอนงูเหลือม

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี