องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
กองคลัง

นางสุพิชญ์ รักษ์สัจจา
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร. 088-1565992
   

นางสาวอลิษา พันธ์พิโรจน์ - ว่าง -
นางพิศเพียง  เทพเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติการ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
 
นางสาวกฤษณา  ขอนงูเหลือม

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี