องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองช่าง

 
นายบุญเสริม แสงจันทร์ 
นักบริหารงานการช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
 

 
 
นางสาววารี   ดวงกระโทก 
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ