องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 นายสุรัตน์   มาลีหวล
 นักบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
     
  นางสาวยุพิน  เหล่าโคตร
 
  นักวิชาการศึกษา  
 นางนรินทร์  ด้วงกระโทก  นางสาวสาวิตรี  มาตรนอก  นางนิตยา  เสตบุตร
 ครู  ครู  ครู
 
นางจำเนียร  ด่านกระโทก   นางสาววาริน  สำเร็จงาน
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก