องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 นายสุรัตน์   มาลีหวล
 นักบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
     
  นางสาวยุพิน  เหล่าโคตร
 
  นักวิชาการศึกษา  
 นางนรินทร์  ด้วงกระโทก  นางสาวสาวิตรี  มาตรนอก  นางนิตยา  เสตบุตร
 ครู  ครู  ครู
 
นางจำเนียร  ด่านกระโทก   นางสาววาริน  สำเร็จงาน
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก