องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ" ชุมชนเข้มแข็ง เทคโนโลยีก้าวหน้า การคมนาคมสะดวก 

ดินแดนเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม "