องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

สภาพทางสังคม

การศาสนา
        ตำบลลุงเขว้า มีวัด จำนวน 1 แห่ง คือวัดลุงเขว้า หมู่ที่ 6
        ตำบลลุงเขว้า มีสำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
                สำนักสงฆ์หมู่ที่ 4
                สำนักสงฆ์หมู่ที่ 5
                สำนักสงฆ์หมู่ที่ 7
                สำนักสงฆ์หมู่ที่ 8
       
การศึกษา
          ตำบลลุงเขว้ามีโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า
  โรงเรียนหนองจาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์ตำบลลุงเขว้า
 
การสาธารณสุข
         ตำบลลุงเขว้ามีสถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลลุงเขว้า หมู่ที่ 3